Udvidelse af momslåneordningen for mellemstore virksomheder og udvidelse af A-skattelåneordningen

14. april 2021

Udvidelse af momslåneordningen for mellemstore virksomheder og udvidelse af A-skattelåneordningen

COVID-19-nedlukningen af samfundet bevirker, at mange virksomheder ikke har likviditet til at betale deres faste udgifter samt moms og A-skat i de kommende måneder. Regeringen har derfor netop fremsat et nyt lovforslag, som udvider den gældende momslåneordning for mellemstore virksomheder samt udvider den gældende A-skattelåneordning.

Regeringen har den 13. april 2021 fremsat et nyt lovforslag, som udvider den gældende momslåneordning for mellemstore virksomheder og udvider den gældende A-skattelåneordning for at sikre, at virksomhederne kan klare sig gennem coronakrisen.

Særligt restaurationsbranchen, rejsebureauer, hoteller og butikker er ramt på deres omsætning som følge af nedlukningen og har derfor ikke tilstrækkelig likviditet til at kunne betale de faste udgifter.

Lovforslaget indeholder følgende likviditetstiltag:

  • A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte den ordinære betaling af A-skat og AM-bidrag i april 2021 og den udskudte betaling af A-skat og AM-bidrag i maj 2021. Ordningen vil fortsat omfatte alle danske virksomheder.
  • Den gældende momslåneordning for mellemstore virksomheder udvides til også at omfatte den ordinære moms for 1. kvartal 2021, der skal angives og betales senest den 1. juni 2021.
  • Perioden, hvor loftet på skattekontoen er ophævet, forlænges til den 1. maj 2023.
     

Udvidelse af A-skattelåneordningen

Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder, og Folketinget har ved flere hjælpepakker forsøgt at afbøde konsekvenserne, herunder i form af rentefrie moms- og A-skattelån.

Da virksomhedernes likviditet ikke forventes at blive forbedret inden for de kommende måneder, har regeringen nu fremsat et lovforslag, som udvider den allerede indførte A-skattelåneordning, så den også omfatter den ordinære betaling af A-skat og AM-bidrag i april 2021 og den udskudte betaling af A-skat og AM-bidrag i maj 2021.

A-skattelån vedrørende april-betalingen i 2021 skal tilbagebetales senest den 1. februar 2023, og A-skattelån vedrørende den udskudte betaling af A-skat og AM-bidrag i maj 2021 skal tilbagebetales senest den 1. maj 2023.

Der kan ansøges om A-skattelån for april-betalingen i perioden fra den 10. maj 2021 til og med den 7. juni 2021. Ansøgning om A-skattelån for den udskudte betaling i maj 2021 kan ske i perioden fra den 8. juni 2021 til og med den 22. juni 2021. Lånebeløbene udbetales inden for 12 dage efter modtagelse af ansøgningen.
 

Udvidelse af momslåneordning for mellemstore virksomheder

For at styrke likviditeten hos mellemstore virksomheder, som afregner moms kvartalsvis, har regeringen ligeledes foreslået en udvidelse af den gældende momslåneordning, hvorefter mellemstore virksomheder får mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, der skal angives og betales pr. 1. juni 2021 svarende til den moms, der skal afregnes for 1. kvartal 2021.

Momslånet vil senest skulle tilbagebetales den 1. november 2022.

Der kan ansøges om rentefrit momslån i perioden fra den 2. juni 2021 til og med den 16. juni 2021.

For både A-skattelåneordningen og momslåneordningen gør det sig gældende, at der først kan ansøges om lånene efter betalingsfristerne. Låneordningerne vil dog fungere som en udskydelse af betalingsfristen for de virksomheder, som anmoder om det.

I praksis betyder det, at virksomheder, som har indbetalt A-skat, AM-bidrag eller moms for de pågældende perioder, vil få udbetalt et beløb som et rentefrit lån, mens virksomheder som rettidigt har angivet A-skat, AM-bidrag eller moms, men som endnu ikke har indbetalt dette, vil få en rentefri henstand.

Virksomheder, som ikke har mulighed for at indbetale A-skat, AM-bidrag eller moms rettidigt, vil dog i en kort periode – fra den dag, hvor betalingsfristen er indtrådt, og indtil lånet ydes – skulle betale renter af de manglende betalinger.

Visse virksomheder vil ikke være omfattet af låneordningerne. Det gælder eksempelvis virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation. Der vil desuden kunne ske modregning, hvis virksomheden allerede er i restance til myndighederne.
 

Mulighed for større indbetaling på skattekontoen 

For nogle virksomheder har Folketingets tiltag midlertidigt givet en overskudslikviditet, hvilket medfører betaling af negative renter til banken.

For at hindre at tiltagene ender med at give sådanne virksomheder en merudgift, giver lovforslaget mulighed for, at virksomhederne skal kunne indbetale større beløb til skatteforvaltningen inden forfaldsdato.

Virksomheders indbetalinger af moms, A-skat og AM-bidrag sker til en skattekonto, hvor der føres regnskab med virksomhedens gæld eller tilgodehavende hos skatteforvaltningen. Tidligere kunne en kreditsaldo i virksomhedens favør ikke overstige 200.000 kr., men i marts 2020 blev dette loft hævet til 10 mio. kr. og senere 100 mia. kr., så det blev muligt at indbetale større beløb og dermed undgå betaling af negative renter. Forhøjelsen af loftet på skattekontoen til 100 mia. kr. udgør reelt en ophævelse, henset til loftets størrelse.

Med regeringens forslag forlænges perioden, hvor loftet på skattekontoen er ophævet, til den 1. maj 2023.
 

Kontakt Roesgaard

Lovforslaget forventes behandlet og vedtaget af Folketinget ultimo april 2021.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til udbetaling af lånene, eller har du i øvrigt spørgsmål til dine økonomiske forhold under coronakrisen, er du velkommen til at kontakte Roesgaard for sparring om dine muligheder.

Skrevet af: