Udviklingstendenser på det administrative område

15. september 2020

Udviklingstendenser på det administrative område

Lovgivningen, vejledninger, standarder mv. ændres løbende med henblik på compliance, hvilket stiller flere administrative krav til virksomhederne og øger omkostningerne. Få her et overblik over, hvilke regler og tiltag der vil påvirke din virksomhed. 

Øget fokus på regnskabsmæssige skøn

Som følge af en ny revisionsstandard vil der fremadrettet være større fokus på de metoder og data, virksomheder anvender ved udøvelsen af regnskabsmæssige skøn i forbindelse med måling og værdiansættelse af f.eks. anlægs- og omsætningsaktiver.

Forholder virksomhedens daglige ledelse sig ikke tilstrækkeligt til virksomhedens regnskabsmæssige skøn, vil revisor skulle protokollere dette på linje med andre svagheder i virksomhedens forretningsgange og interne kontroller – ligesom revisionsomfanget vil skulle øges.
 

Selskabsretlige dokumenter/bogføringsmateriale skal arkiveres i fem år

Virksomhedens ledelse er fremadrettet forpligtet til at opbevare selskabsretlig dokumentation, som f.eks. stiftelsesdokumenter, vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, generalforsamlingsprotokollater og ejerbøger, i fem år. Dette gælder fra udløbet af det regnskabsår, som dokumenterne vedrører, og der er derfor tale om den regel, som i mange år har været gældende for opbevaring af regnskaber og underliggende bogføring inkl. bilag mv.
 

Persondata skal slettes

Datatilsynet står klar til at udstede bøder til de virksomheder, som ikke får minimeret og efterfølgende slettet personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at gemme oplysningerne. Datatilsynets  praksis må dog vurderes at være mild sammenlignet med andre lande.
 

Øget fokus på overholdelse af skatte- og momslovgivningen

Hvidvaskloven øger sit fokus på overholdelse af skatte- og momslovgivningen, da hvidvask også omfatter almindelige virksomheders politikker i forhold til brugen af kontanter, kapitalejerlån, skatte- og momskreditter, kompensationsordninger mv.

Senest er mindre koncerner og hovedaktionærer også blevet pålagt at indberette såkaldte kontrollerede transaktioner, som omfatter transaktioner mellem koncernen og hovedaktionæren, som en del af de pågældendes selvangivelser. Dette skyldes, at Skattestyrelsen ønsker et øget fokus på at få kategoriseret indtægter og omkostninger som enten private eller erhvervsmæssige.

Vores anbefaling til virksomhedernes ledelse er bl.a. at vedtage nødvendige hvidvaskpolitikker, der i mange tilfælde bør omfatte udførelse af skatte- og momsreviews, da der løbende sker opdateringer inden for disse områder.  

Nogle virksomheder bør samtidig overveje, om tilpasningen af deres IT-mæssige understøttelse på det administrative område er optimal.
 

Årlig og obligatorisk awareness-træning

Hos Roesgaard anbefaler vi, at regnskabsafdelingen – eller de ansvarlige for den årlige og obligatoriske awareness-træning – drøfter de nye regnskabs-, selskabsretlige, GDPR-, hvidvask-, skatte- og momsregler til den årlige awarenesstræning.  

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide, hvilke udviklingstendenser din virksomhed bør holde øje med.