UPDATE: Hjælpepakker udvides

20. april 2020

UPDATE: Hjælpepakker udvides

Folketinget indgik i weekenden en aftale om at udvide/forlænge eksisterende hjælpepakker.

Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes:

  • Forlængelse og justering af kompensation for faste omkostninger
  • Forlængelse og udvidelse af kompensation for selvstændige
  • Ny ordning for freelancere med både A- og B-indkomst
  • Indbetalt moms og lønsumsafgift af SMV’er pr. 2. marts 2020 kan udbetales som rentefrit lån

Kompensation for faste omkostninger

Ordningen udvides til at gælde frem til 8. juli 2020. Ønsker du at søge om kompensation for perioden 9. juni (udløbet af den eksisterende ordning) – 8. juli, skal dette gøres særskilt. Dvs. der skal søges for hhv. 9. marts – 8. juni 2020 og igen for 9. juni – 8. juli 2020.

Herudover nedsættes ”bundgrænsen”, så der fremadrettet alene kræves et omsætningstab på 35% for at blive omfattet af ordningen.

Desuden nedsættes den hidtidige grænse på minimum 25 t.kr. i faste omkostninger i perioden 9. juni – 8. juli, så der fremadrettet alene er et krav om minimum 12,5 t.kr. for perioden for at kunne få kompensation.

Folketinget ønsker samtidig at hjælpe de virksomheder, der får begrænset mulighed for tilskud pga. ekstraordinært underskud i 2019 ved at åbne op for en alternativ referenceperiode. Herudover ønsker Folketinget at tage hånd om de virksomheder, der ”bliver reduceret mere end nødvendigt”. Dette initiativ er dog ikke på plads endnu.

Kompensation for selvstændige

Ordningen udvides med én måned til at gælde frem til 8. juli 2020. Herudover øges kompensationen fra 75% til 90% af tabet. Grænsen på 23 t.kr. pr. måned ændres dog ikke.

Er du omfattet af gruppen, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent, vil kompensationen udgøre 100%, dog maks. 23 t.kr. pr. måned.

Herudover udvides ordningen, så du er omfattet af ordningen, hvis du har op til og med 25 fuldtidsansatte mod tidligere maksimalt ti fuldtidsansatte.

Ny ordning for freelancere med både A- og B-indkomst

Hvis du som freelancer med både A- og B-indkomst oplever et indkomsttab på minimum 30%, vil du være omfattet af ordningen, hvis en række øvrige tekniske betingelser er opfyldt.

Indbetalt moms og lønsumsafgift som rentefrit lån

Har du d. 2. marts 2020 indbetalt moms for enten 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, kan du ansøge om at få udbetalt beløbet igen som rentefrit lån.

En række virksomheder (benævnt ”metode 4-virksomheder”) der har indbetalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 d. 15. april 2020 kan ligeledes ansøge om at få beløbet udbetalt som et rentefrit lån samt ¼-del af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel).

Der kan anmodes om lånet fra forventeligt 4. maj til og med 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales 1. april 2021.

Øvrige ændringer/ordninger

Forlængelse af frister for betaling af lønsumsafgift for visse virksomheder

Virksomheder der afregner lønsumsafgift efter metode 4 (eksempelvis tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa mv.) får forlænget fristerne med hhv. 1,5 og 1 måned, så betalingen for 2. kvartal udskydes til 1. september, og 3. kvartal udskydes til 16. november.

Fremrykning af udbetaling fra skattekreditordningen (forskning og udvikling)

Udbetaling af skatteværdien af underskud fra forskning og udvikling fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.

Der skal ansøges på sædvanligvis og anmodes om tidlig udbetaling. Der vil være krav om revisorerklæring.

Kompensation til arrangører

Ordningen med kompensation for arrangører udvides til at gælde frem til d. 31. august 2020. Herudover sænkes deltagerantallet fra 1.000 til +350 deltagere. Arrangementer som finder sted flere gange i en periode på op til fire uger omfattes desuden af ordningen.

Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som:

  • Enkeltstående begivenheder i Danmark der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
  • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højst hver anden dag – f.eks. sportsbegivenheder der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til fire ugers varighed. Perioden på fire uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Herudover er der en række yderligere ordninger som suspension af loftet for indestående på skattekontoen, matchlåneordning i Vækstfonden og yderligere initiativer fra Vækstfonden, statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, etablering af national crowdfundingplatform samt løft af Innobooster-ordningen mv., som ikke omtales yderligere her.

Indtil videre skal den politiske aftale implementeres, og de enkelte ordninger åbnes/udvides.

Kontakt os på corona@roesgaard.dk for at høre mere om ovenstående, og om du og din virksomhed kan være omfattet.