Praksis viser, at direktions- og bestyrelsesansvar skal tages alvorligt

5. november 2019

Praksis viser, at direktions- og bestyrelsesansvar skal tages alvorligt

Med Amagerbank-sagen in mente bør virksomheder overveje at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Tidligere medlemmer af Amagerbankens bestyrelse blev i juni pålagt et erstatningsansvar på ca. 225 mio. kr. af Østre Landsret. For nylig offentliggjorde bestyrelsesformanden, at bestyrelsen havde opgivet at få sagen for Højesteret. Dette bl.a. begrundet i, at de efter 10 års retssag kunne se frem til, at erstatningskravet ville være steget til godt 350 mio. kr. inklusive sagsomkostninger og renter.

Ledelsens ansvar skal tages alvorligt, og virksomheden bør overveje at undersøge mulighederne for at tegne ansvarsforsikring for medlemmer af direktionen og bestyrelsen.

Forsvarlig drift kræver, at virksomheden kan svare enhver sit
Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, hvilket vil sige, at virksomheden kan svare enhver sit.

Erstatningssager mod en bestyrelse opstår ofte, hvor bestyrelsen vælger at fortsætte driften af virksomheden, selvom den burde have været indstillet. Ved at fortsætte driften kan kreditorerne lide et unødvendigt tab, hvorefter bestyrelsen kan ifalde ansvar. Bestyrelsen kan også ifalde ansvar ved enkeltstående dispositioner, handlinger eller manglende tilsyn og kontrol.

Ansvarssager er komplekse, og som i tilfældet med Amagerbanken kan de tage mere end 10 år med store omkostninger og renter til følge. Ikke mindst når renter tilskrives med 8% p.a.

Ansvar uden begrænsninger
Medlemmer af en virksomheds direktion eller bestyrelse hæfter direkte og solidarisk med deres personlige formuer, så hele kravet kan i princippet rettes mod ethvert medlem. Medlemmerne kommer ikke samlet til at betale mere end kravet, men mere formuende medlemmer kan komme til at betale en større andel.

Bliver man som bestyrelsesmedlem inddraget i en sag om ledelsesansvar, kan de økonomiske konsekvenser være meget alvorlige.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring
Formålet med en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring er at beskytte ledelsen mod erstatningskrav. Ikke sjældent ender erstatningssager med frifindelse, men kan alligevel medføre betydelige sagsomkostninger. Foruden at dække erstatningskrav er det derfor vigtigt, at forsikringen dækker sagsomkostninger, uanset om kravet er berettiget eller uberettiget.

Ved valg af forsikringssum er det vigtigt, at ledelsen forholder sig til de risici, der er knyttet til virksomheden; det være sig branche eller virksomhedens økonomiske situation.

Forud for tegningen af forsikringsdækningen vurderes virksomhederne. Virksomheder med negativ egenkapital, eller som i øvrigt ikke opfylder visse krav til overskud og solvens, kan få afslag eller mindre fordelagtige vilkår. Tilsvarende kan gøre sig gældende for virksomheder, hvor ledelsen tidligere er ifaldet erstatningskrav.

Virksomheder inden for den finansielle sektor holdes typisk uden for de generelle dækninger, og forsikringsafdækningen sker typisk på grundlag af særskilte vurderinger.

Det med småt
Ud over de tilbudte forsikringssummer er det vigtigt, at ledelsen forholder sig til vilkårene, herunder ikke mindst undtagelser og særlige betingelser. Dette vil typisk kræve særlig rådgivning og sparring.

Ledelsen bør stille krav til forsikringsselskabets finansielle styrke, så der alene tegnes forsikringer hos forsikringsselskaber med en rating på A+.

Tilsvarende bør forsikringsdækningen omfatte hele koncernen, ligesom nye datterselskaber automatisk meddækkes.

Endelig skal ledelsen være opmærksom på, at den kan blive mødt med erstatningskrav efter flere år. Det er derfor vigtigt, at forsikringen indeholder muligheder for at efteranmelde krav. Eftermeldte krav eller afløb vil typisk være reguleret i særlige betingelser om afløbsdækning; en dækning, der også skal gælde efter selskabets konkurs og likvidation.

Der er de senere år kommet øget fokus på de økonomiske konsekvenser, som kan opstå ved at indtræde i bestyrelser. Konsekvenser, der kan blive ganske alvorlige, ikke mindst når de enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter direkte og solidarisk. Derfor bør ansvarsforsikringer indgå i bestyrelsens overvejelser.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk