Erstatning for aflivning af mink

24. november 2020

Erstatning for aflivning af mink

Hvad den fulde erstatning løber op i, er umuligt at vurdere på nuværende tidspunkt, men det bliver dyrt - meget dyrt.

Regeringen har besluttet, at den danske minkbranche skal afvikles og minkene aflives. I første omgang blev der lagt op til, at der skulle betales erstatning pr. skind. Senere blev det oplyst, at der ville blive ydet erstatning for driftstab.

Er der tale om ekspropriation, har minkavlerne krav på fuld erstatning svarende til minkfarmenes handelsværdi. Med over 1.000 minkavlere kan konsekvenserne hurtigt blive uoverskuelige.
 

Ekspropriation

Ifølge grundloven er ejendomsretten ukrænkelig, medmindre hensynet til almenvellet kræver det. Tidligere har vi set eksempler på ekspropriation ved udlæggelse af arealer til nye veje og jernbaner. Når staten foretager ekspropriation, har borgerne krav på fuld erstatning.
 

Krav på fuld erstatning

Ved ekspropriation, hvor minkene aflives, og der indføres et forbud mod minkavl, er udgangspunktet, at der skal ydes erstatning for den virksomhed, minkavleren mister. Ud over erstatning for minkene skal der ske erstatning for bygninger, inventar og fremtidig mistet indtjening. Udgangspunktet er således virksomhedens handelsværdi.
 

Handelsværdi for en virksomhed

Værdien findes normalt ved et salg på et åbent marked, hvor køber og sælger forhandler om priser og vilkår. Forhandlinger underbygges ofte af forskellige økonomiske beregninger, hvor der regnes på værdien af den fremtidige drift, herunder den likviditet, køber vil kunne se frem til. 
 

Fremtidig drift for en minkfarm

Branchen har historisk set oplevet store udsving i salgspriserne. Samtidig har danske skind indtaget en særstatus som et kvalitetsprodukt, hvilket der bør tages højde for. Endelig har der været forskelle mellem de enkelte farme.

Vurderingen af den fremtidige drift vil derfor være behæftet med usikkerhed, og der vil være en række individuelle forhold, der skal tages højde for i de konkrete sager.
 

Værdi af tilbageværende aktiver

Ud over at minkene er fjernet, er der ikke umiddelbart lagt op til, at staten vil overtage de resterende aktiver. I en lang række tilfælde vil minkavleren derfor stå tilbage med jord, tomme minkhaller og brugt driftsmateriel. Værdien af tilbageværende aktiver skal opgøres og fratrækkes i handelsværdien med henblik på at finde erstatningen. Værdien af brugte minkhaller kan vise sig at være negativ, idet de skal nedrives og fjernes.
 

Udgifter til afvikling

Branchen har aktivt medvirket til at nedslagte besætningerne, og afvikling af farmene vil medføre yderligere udgifter. Disse udgifter bør erstattes særskilt, hvis minkavlerne skal holdes skadesløse.
 

Frivillig aftale eller fuld erstatning ved ekspropriation

Det er vigtigt, at den enkelte minkavler nøje overvejer mulighederne, idet der kan være store forskelle i erstatningerne, og problemerne løses ikke ved en bonusordning.

Hvad den fulde erstatning løber op i er umuligt at vurdere på nuværende tidspunkt, men det bliver dyrt – meget dyrt.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk