Finansloven 2020 - Hvad betyder de nye skatteregler?

4. december 2019

Finansloven 2020 - Hvad betyder de nye skatteregler?

Der er nu indgået en finanslovsaftale, der finansieres via stramninger på skatteområdet. Få her et overblik over hovedelementerne, som betyder ændrede skatte- og afgiftsregler.

Skat på leasing af firmabiler strammes
Leasede firmabiler har tidligere haft et lavt beskatningsgrundlag som følge af særlige regler omkring registreringsafgift. Disse særlige regler ændres med virkning fra 1. februar 2020, så der ikke længere vil være et incitament til af aflønne medarbejdere med fri bil frem for kontantløn.

Omvendt vil partierne bag den nye finanslov gerne fremme brugen af grønne firmabiler. Derfor indføres et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler i form af elbiler og plug-in hybridbiler på 40 t.kr. fra 1. april – 31. december 2020. Desuden skal afgifterne fra 2021 også på en eller anden måde understøtte, at virksomheder vælger grønne firmabiler.  

Beskatningen af fri telefon og internet mv. fastholdes
Beskatningen af fri telefon og internet skulle være ophævet fra og med årsskiftet. Denne skattelempelse på 1-1,5 t.kr. pr. person pr. år tilbagerulles dog, så der fortsat skal betales skat af fri telefon og internet mv.

Bo- og gaveafgiften for erhvervsvirksomheder til nærtstående øges
Bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til nærtstående øges fra årsskiftet fra de nuværende 5% til 15%, således at der skal betales samme afgiftssats ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til nærtstående såvel som ved overdragelse af anden passiv kapital i form af udlejningsejendomme, ejendomsprojekter, grunde, kontanter, værdipapirer, mellemregninger og udlån mv.

Hovedaktionærnedslaget afskaffes
Hovedaktionærer, der har erhvervet aktier før den 19. maj 1993, er i dag berettiget til et særligt hovedaktionærnedslag på op til 25%. Beskatningen af aktieavancen kan således nedsættes fra 42% til 31,5%, hvis ejertiden ellers har været lang nok.

Dette hovedaktionærnedslag afskaffes fra 1. februar 2020, hvilket betyder, at ældre hovedaktionærer beskattes væsentligt hårdere ved salg af deres unoterede aktier og anparter, mens grundlaget for beregning af bo- og gaveafgiften for erhvervsvirksomheder til nærtstående, jf. ovenfor, vil blive reduceret, da nedslaget for udskudt skatteforpligtelse, som overføres til næste generation ved et generationsskifte, øges.

Muligheden for forældrekøb i virksomhedsordningen afskaffes
Det har hidtil været muligt at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter til forældrekøbslejligheder fra i personlig indkomst med en fradragsværdi på ca. 56%. Denne mulighed afskaffes dog fra 2021, så udlejning af bolig til nærtstående ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.

Omvendt vil forældre fortsat på anfordringsvilkår kunne udlåne et beløb til børnene, så børnene selv kan købe en lejlighed, som de så kan håbe på senere kan sælges med en skattefri fortjeneste.

Indeksering af bl.a. tinglysningsafgift og afgift på spildevand
En række punktafgifter indekseres ikke i dag. Dette vil dog ske, med hvad der svarer til en årlig stigning på 1,8%. Det gælder bl.a. tinglysningsafgiften og afgiften på spildevand.

Der er også en række afgifter af miljø- og klimamæssig karakter, som vil blive øget, bl.a. på tobak, PVC og ftalater samt bæreposer og engangsservice.

Ring til Roesgaard hvis du har brug for en nærmere drøftelse af finanslovens konsekvenser for dig og din virksomhed.  

Skrevet af:

Flemming Nymann

Flemming Nymann

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 28  ·  fn@roesgaard.dk