Fuld sikkerhed for virksomhedens gæld

29. oktober 2019

Fuld sikkerhed for virksomhedens gæld

Der er de senere år sket en gradvis opstramning af bankernes kreditvilkår, og mindre og mellemstore virksomheder kan i dag stort set ikke låne penge, medmindre der stilles fuld sikkerhed. Ofte bliver ejerkredsen bedt om at stille kaution, og for ejerkredsen kan det have afgørende betydning, hvordan kautionen stilles.

Opstramning af bankernes kreditvilkår
Den finansielle sektor er ramt af en faldende indtjening som følge af en historisk lav rente og et stigende krav om digitalisering. Selvom indtjeningen i den finansielle sektor er presset, har det kun i mindre omfang medført konkurrence på sikkerhederne. Generelt er der sket en gradvis opstramning for udlån til erhvervslivet, hvor især de største banker er gået forrest.

Mindre og mellemstore virksomheder kan derfor ikke låne penge i dag, uden at der stilles fuld sikkerhed. Kan virksomheden ikke stille tilstrækkelig sikkerhed, bliver aktionærerne bedt om at støtte op. For aktionærerne kan det have afgørende betydning, hvordan der stilles sikkerhed. Dette gælder ikke mindst, hvor flere aktionærer kautionerer for samme gæld.

Solidarisk eller pro rata hæftelse
Aktionærerne bør overveje, hvad der hæftes for. I praksis er bankernes udgangspunkt, at der hæftes solidarisk for hele gælden – den såkaldte musketered ”Én for alle og alle for én”. Ved solidarisk hæftelse kan bankerne kræve hele gælden betalt af enhver af kautionisterne, dog ikke mere end den samlede gæld.

Aktionærernes udgangspunkt er derimod typisk, at de ønsker at hæfte i forhold til ejerandelene. Dette kræver, at banken accepterer pro rata hæftelse, som medfører, at aktionærerne alene hæfter for en bestemt andel af gælden.

Selvskyldnerkaution eller simpel kaution
Herefter bør aktionærerne overveje, hvornår de hæfter. Hvis der hæftes som selvskyldnerkautionist, kan bankerne kræve betaling, når lånet misligholdes eller forfalder. Dette uden, der stilles krav om, at banken skal dokumentere, at virksomheden ikke er i stand til at betale.

Derimod skal bankerne ved simpel kaution dokumentere, at virksomheden ikke kan betale, før den kan rejse krav mod kautionisterne.

Den praktiske betydning
Ved en solidarisk selvskyldnerkaution kan én af aktionærerne blive afkrævet indfrielse af hele gælden ved forfald eller misligholdelse. Dette uden, at banken skal dokumentere, om virksomheden eller én af de øvrige aktionærer kan betale.

En formuende aktionær i samme bank kan i praksis blive bedt om at indfri virksomhedens gæld, uden at banken ønsker at involvere sig i de øvrige aktionærers forhold. Aktionæren der indfrier gælden, skal herefter selv forfølge sit krav mod virksomheden og de øvrige aktionærer. Dette kan være både tidskrævende og ikke uden omkostninger.

Aktionærerne bør ikke ukritisk stille kaution uden at overveje spillereglerne for en eventuel indfrielse af hæftelsen.

Alternativ til kaution
Før der stilles kaution, bør aktionærerne overveje alternativer, herunder om den enkelte kan stille tilstrækkelig sikkerhed i forhold til sin respektive ejerandel.

I praksis ses det, at lån optages hos aktionærerne, hvorved der gennemføres en pro rata hæftelse. Dette muliggør samtidig, at aktionærerne under visse betingelser kan sikre sig fradrag for et eventuelt tab på udlånet til virksomheden. Dette vil typisk kræve, at lånet sker i form af et konvertibelt gældsbrev.

Den gamle musketered ”Én for alle og alle for én” er sympatisk, men i praksis kan den medføre urimelige situationer – ikke mindst, hvor én aktionær afkræves indfrielse af hele virksomhedens gæld. Derfor er der også god grund til at drøfte udformningen af kautionen med banken eller overveje alternative muligheder, før der stilles kaution. Solidarisk hæftelse betyder ikke nødvendigvis, at aktionærerne deler tabet solidarisk.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk