Investeringer i solceller kan ikke bruges til generationsskifte

7. oktober 2018

Investeringer i solceller kan ikke bruges til generationsskifte

Ved et generationsskifte er det muligt at overdrage selskaber til næste generation med skattemæssig succession og dermed udskyde skatten ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke selskaber, der har karakter af pengetanke.

Skatterådet har i en ny afgørelse bestemt, at solceller kan sidestilles med fast ejendom og derfor skal betragtes som en passiv investering.

Overdragelse med skattemæssig succession

Fra politisk side er der åbnet mulighed for, at erhvervsvirksomheder kan overdrages til næste generation uden at skulle betale skat. Den, der erhverver aktier i selskabet, indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af aktierne. Ved generationsskifte bliver næste generation herefter først beskattet, når de afstår aktierne. Udskydelse af beskatningen benævnes skattemæssig succession og er i praksis et afgørende element i gennemførelse af generationsskiftet.

Pengetankreglen

Hvis virksomheden derimod i overvejende grad består af passive investeringer, er det ikke muligt at overdrage virksomheden uden beskatning. Helt overordnet er der tale om en pengetank, når mere end halvdelen af indtægter eller aktiver udgøres af passive investeringer.

For mere formuende selskaber har det derfor været afgørende at få klarhed over, hvilke aktiver der blev betragtet som værende passive investeringer.

Fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende har efter den hidtidige praksis været anset som passive investeringer. Modsat har investeringer i skov, vindmøller og solanlæg som udgangspunkt været betragtet som aktiv erhvervsvirksomhed.

I 2017 blev pengetanksreglen justeret. Ubebyggede grunde og byggeprojekter blev klassificeret som passive investeringer og dermed omfattet af pengetankreglen, Dette uden at der i øvrigt blev foretaget ændringer af pengetankreglen.

Ny skærpet praksis

Skatterådet fastslår i en ny afgørelse, at investering i et solcelleanlæg skal medregnes som passiv investering. Herefter kan denne type af investeringer ikke længere forøge omfanget af aktive investeringer og dermed anvendes, når erhvervsvirksomheder skal generationsskiftes med succession.

Dette sker med henvisning til, at et solcelleanlæg kan sidestilles med fast ejendom. Skatterådet lægger således vægt på, at der er tale om et stationært aktiv af en vis størrelse. En fortolkning, der umiddelbart åbner op for yderligere stramninger af pengetankreglen. Ses der med samme logik på vindmøller, er det nærliggende at nå frem til, at de tilsvarende er et stationært aktiv af en vis størrelse.

Lav sol over Århus

I rådgiverkredse er afgørelsen både opsigtvækkende og interessant, og det afventes, om afgørelsen bliver påklaget eller følges op af andre afgørelser.

For de familieejede virksomheder, der ikke har forberedt overdragelsen til næste generation, er afgørelsen derimod et vink med en vognstang. De relativt gunstige regler, vi hidtidig har arbejdet med, kan hurtigt komme under pres, og vi kan hurtigt gå mod mørkere tider.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk