Lån inden for familien uden skat

28. januar 2019

Lån inden for familien uden skat

I mange familier ønsker den ældre generation at give næste generation en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår. Det kan være i forbindelse med finansiering af et generationsskifte, hvor familievirksomheden er overdraget til næste generation eller ved udlån på lempelige vilkår. Det er vigtigt, at formalia er på plads, så SKAT ikke inddrages.

Anfordringslån
Ydes lånet som et anfordringslån, er der en årelang praksis for, at der ikke skal betales renter. Et anfordringslån medfører, at långiver kan kræve lånet indfriet med dags varsel. Dog er der ikke noget krav om, hvornår indfrielse skal ske. Den korte løbetid medfører, at SKAT i praksis har accepteret, at renten sættes til 0, selvom lånet i praksis løber over en længere årrække.

Finansieres generationsskiftet med et anfordringslån, bevarer den ældre generation en vis kontrol over processen med overdragelse af virksomheden. Dette sker, ved at den ældre generation kan kræve finansieringen indfriet uden varsel. I praksis kan dette lette muligheden for, at den yngre generation tidligere kan tage del i fremtidige værdiforøgelser i virksomheden uden at skulle betale for finansieringen.
 
Afdrag med gaver
Långiver kan have et ønske om, at gælden nedskrives med den årlige bundgrænse for skattefri gaver, der i 2018 udgør 64.300 kr. Det må dog ikke være aftalt på forhånd, at gælden skal afdrages med det årlige gavebeløb. Det er vigtigt, at afdrag med gaver beror på en årlig beslutning fra långiver, og det skal kunne dokumenteres, at det forholder sig sådan.

Der findes ingen regler om, at der skal foreligge et egentligt gældsbrev. Det anbefales dog, at der udarbejdes et lånedokument med aftalte vilkår om, at lånet forfalder på anfordring, og at lånet er rentefrit. Når formalia er på plads, kan rentefri familielån anvendes som alternativ til et arveforskud eller en kontant gave. Derved kan gave- eller arveafgiften udskydes eller i bedste fald undgås.
 
Renter
Selv om mange familielån er rentefri, er der ikke noget til hinder for, at der aftales en rente. I praksis ses det, at den ældre generation har finansieret børnenes huskøb og derved sikret sig et renteafkast af deres likvide formue, der alternativt havde været placeret i banken uden forrentning. Ved denne type udlån er det vigtigt, at den ældre generation får sikkerhed i huset, da øvrige kreditorer ellers kan komme foran i køen.
Aftales der en rente, skal denne selvangives. Skattesystemet er i dag indrettet sådan, at det ikke er muligt at indberette et rentefradrag for et privat lån uden at oplyse modtageren.
 
Pas på med at ændre vilkår
Man skal være varsom med at ændre vilkår, hvis ændringen begunstiger låntageren. Er der oprindeligt aftalt en årlig rente, kan SKAT vurdere, at lånet er indfriet og erstattet af et nyt, hvis der efterfølgende aftales rentefrihed på lånet. Den begunstigelse, der ligger i de ændrede vilkår, kan udløse gaveafgift eller indkomstskat hos modtageren.
 
Lån inden for familien er hyppigt forekommende og kan være en attraktiv måde at begunstige den yngre generation. Der er dog en række faldgruber, så det er vigtigt, at parterne har dokumentationen på plads.
Det bør ikke glemmes, at der intet er til hinder for, at den yngre generation betaler lånet tilbage eller forrenter lånet. Gaver er udslag af gavmildhed hos den ældre generation, og den yngre generation har ikke noget krav herpå. Det gælder naturligvis ikke julegaver til børn og børnebørn.
 

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk