Lempede regler om transfer pricing-dokumentation

29. november 2021

Lempede regler om transfer pricing-dokumentation

En ny lov lemper reglerne for udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i rent danske forhold.

Skatteministeriet sendte kort før sommerferien et nyt lovforslag i høring, som skulle lempe reglerne for udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation ved rent danske transaktioner. Dette lovforslag er netop blevet vedtaget og har virkning for indkomståret 2021, for så vidt det påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Krav om transfer pricing-dokumentation

Koncernforbundne selskaber mv. og andre interesseforbundne parter skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår, svarende til hvad der ville være aftalt mellem uafhængige parter.

For at sikre overholdelse af dette ”armslængdeprincip” skal de omfattede selskaber og hovedaktionærer m.fl. oplyse om de kontrollerede transaktioner i oplysningsskemaet. Desuden skal koncernforbundne selskaber mv. udarbejde skriftlig dokumentation for, hvordan priser og vilkår er fastsat for transaktionerne. Det skal bl.a. gøre det muligt for skattemyndighederne at sikre, at der ikke, gennem interne afregningspriser, flyttes indkomst fra Danmark til udlandet.

Virksomheder der, alene eller sammen med koncernforbundne juridiske personer, har under 250 beskæftigede og enten en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr. skal dog kun udarbejde dokumentation for transaktioner med koncernforbundne selskaber og hovedaktionærer m.fl. i lande uden for EU/EØS, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

For andre større virksomheder har det derimod hidtil gjaldt, at der generelt skulle udarbejdes transfer pricing-dokumentation – også for transaktioner mellem danske selskaber mv.

De nye lempede regler

Udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation tjener dog typisk ikke noget formål i forhold til transaktioner mellem danske selskabsbeskattede koncernselskaber.

For at målrette reglerne mod de transaktioner hvor der i særlig grad er risiko for skattespekulation og skatteundgåelse, og undgå at erhvervslivet pålægges unødige byrder, er det nu besluttet at lempe reglerne, sådan at transaktioner mellem f.eks. to danske selskaber, som begge er undergivet almindelig selskabsbeskatning eller mellem en dansk hovedaktionær og et dansk selskab, ikke længere skal være omfattet af dokumentationspligten.

Derimod skal der fortsat udarbejdes transfer pricing-dokumentation mellem selskaber, som beskattes efter forskellige regelsæt – herunder f.eks. hvor det ene selskab beskattes efter de særlige regler for andelsselskaber eller efter tonnageskatteloven.

Med lempelsen fjernes en større byrde fra mange større danske virksomheder, ligesom Skattestyrelsen i højere grad får mulighed for at anvende sine ressourcer til de transaktioner, som er relevante i forhold til undgåelse af skattespekulation og skatteundgåelse.

Armslængdeprincippet gælder fortsat

Uanset de lempede dokumentationskrav skal koncernforbundne selskaber mv. også fremover opgøre deres skattepligtige indkomst i overensstemmelse med armslængdeprincippet og dermed tage udgangspunkt i de vilkår, som ville være anvendt mellem uafhængige parter. Det er derfor fortsat nødvendigt at overveje og undersøge, hvordan to uafhængige parter ville have behandlet tilsvarende transaktioner.

Skatteforvaltningen kan desuden, i forbindelse med en kontrol, bede om dokumentation for, at armslængdeprincippet er overholdt. Det kan bl.a. være relevant, hvor en transaktion mellem to danske selskaber indgår i grundlaget for en grænseoverskridende transaktion, eller hvor et af selskaberne har et særunderskud fra tidligere år.

Virkningstidspunkt

De lempede regler har virkning for indkomståret 2021, for så vidt det påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Virkningstidspunktet er dermed sammenfaldende med virkningstidspunktet for de skærpede regler, som indebærer, at transfer pricing-dokumentationen skal indsendes til skattemyndighederne senest 60 dage efter oplysningsskemaet. Du kan læse om de skærpede indsendelseskrav her: https://roesgaard.dk/nyheder/skaerpede-regler-om-transfer-pricing-dokumentation

Har du behov for konkret rådgivning om transfer pricing-reglerne og om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, er du velkommen til at kontakte os.

Skrevet af: