Øget usikkerhed for generationsskifter af virksomheder

24. april 2019

Øget usikkerhed for generationsskifter af virksomheder

For de familieejede virksomheder, der ikke har forberedt overdragelsen til næste generation, kan det kommende valg udløse et politisk benspænd. De relativt gunstige regler, vi hidtidig har arbejdet med, kan hurtigt komme under pres, og afhængig af bogstavkombinationerne kan beskatningen stige markant.

Vi har i dag relativt gunstige regler, når virksomhederne skal overdrages til næste generation, men i et valgår kan dette hurtigt ændres. For familieejede virksomheder sker generationsskiftet ofte som overdragelse med udskudt beskatning kombineret med enten ved gave eller arv.

Valget udskrives inden for to måneder, og skifter regeringsmagten, er der meget der tyder på, at reglerne bliver strammet. Socialdemokratiet er kommet med sit udspil ”Danmark er for lille til store forskelle”, og afhængig af bogstavkombinationerne kan der ske yderligere stramninger.

Arveafgiften skal målrettes de meget store arvesummer
Forud for valget foreslår Socialdemokratiet at hæve det skattefri bundfradrag fra 289.000 kr. til 500.000 kr. Herved undgår man at betale arveafgift i næsten to ud af tre dødsboer.

Til gengæld vil arv over 3 mio. kr. blive beskattet med 30% mod tidligere 6%, og det må forventes, at der vil gælde samme sats og bundgrænse for gave som ved arv.

Med forslaget ønsker Socialdemokratiet at rulle skatterabatten for virksomhedsarvinger tilbage. Regeringen har tidligere lagt op til at nedsætte bo- og arveafgiften fra oprindeligt 15% til 6% i 2019 og 5% i 2020.

Ved generationsskifte af familievirksomheder består arv eller gave ofte hovedsagelig af aktier i familievirksomheden. Det vil derfor i højere grad blive nødvendigt at lånefinansiere betalingen af afgiften. Samtidig foreslås der en forhøjelse af den høje aktieindkomst fra 42% til 45% for udbytte over 54.000 kr. i 2019.

Til illustration kunne man tidligere se frem til at betale 5% af 1 mio. kr. i arv eller gave svarende til 50.000 t.kr., hvilket ville kræve et udbytte på 86.200 t.kr., hvoraf der skulle betales 42% udbytteskat. Tilsvarende vil forslaget indebære, at der skal betales 300.000 kr. af 1 mio. kr., hvilket ville kræve et udbytte på 545.500 kr.

I det lys er der tale om en markant forhøjelse, og en afgift på 30% vil betyde, at flere virksomheder sælges, idet overdragelse til næste generation ikke kan finansieres.

Fortsat mulighed for overdragelse til fonde
Der er tidligere åbnet mulighed for, at familievirksomheder kan overdrages til fonde, uden at der skal betales skat. Der er i udspillet ikke udsigt til, at der sker stramninger på dette område.

Fondseje sikrer virksomhedens fortsatte eksistens, men familiens indflydelse begrænses for på sigt helt at forsvinde. I praksis er det de færreste familier, der ønsker at overdrage en væsentlig del af formuen til en fond på bekostning af kommende generationer. Derfor ser vi typisk alene fondseje i de største af de danske virksomheder, og muligheden vil i praksis ikke generelt hjælpe de familieejede virksomheder.

Yderligere skærpelser på vej
Ved et generationsskifte er det muligt at overdrage selskaber til næste generation med skattemæssig succession og dermed udskyde skatten ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke for selskaber, der har karakter af pengetanke, der hovedsagelig beskæftiger sig med passiv kapitalanbringelse.

Der er tidligere sket ændringer til pengetanksreglen, og senest er der kommet en afgørelse om, at solceller skal ligestilles med fast ejendom og dermed betragtes som passiv investering. Tilsvarende er det svært at argumentere for, at vindmøller ikke falder ind under passiv investering.

Er der politisk ønske om at skærpe beskatningen, kan der komme yderligere ændringer til pengetanksreglen. Sker dette samtidig med øget krav til finansieringen af arv eller gaveafgifter, kan det blive problematisk at gennemføre overdragelser inden for familien.

For de familieejede virksomheder, der ikke har forberedt overdragelsen til næste generation, vil det kommende valg kunne udløse et politisk benspænd. De relativt gunstige regler, vi hidtidig har arbejdet med, kan hurtigt komme under pres, og afhængig af bogstavkombinationerne kan beskatningen af et generationsskifte stige markant.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk