Revisorerne er løbet tør for tavshedspligt

10. marts 2020

Revisorerne er løbet tør for tavshedspligt

Revisorerne er blevet pålagt at anmelde overtrædelser af hvidvaskloven – endda uden at måtte fortælle kunderne om indberetningen. Det kan være overtrædelse af kontantforbuddet eller ulovlige aktionærlån. Antallet af indberetninger er steget kraftigt, og de danske pengeinstitutter står bag hovedparten af indberetningerne.

Virksomheder må ikke modtage kontant betaling for salg af varer eller tjenesteydelser på 50.000 kr. eller derover, og det er ikke muligt at opdele betalingerne i rater og derved undgå overtrædelsen. Tilsvarende ændres lovovertrædelsen ikke, ved at pengene betales tilbage, eller virksomheden selv anmelder overtrædelsen.

Det derfor vigtigt at være opmærksom på forbuddet, især inden for de erhverv, hvor der tidligere er handlet kontant.

Ulovlige aktionærlån

Tilsvarende må virksomheder hverken yde lån eller stille sikkerhed til ledelsen, kapitalejerne eller nærtstående hertil.

Der gælder dog enkelte undtagelser. Det er tilladt at yde lån til moderselskaber, men dette gælder f.eks. ikke selskaber, der ejes af to holdingselskaber med hver 50%. Desuden er det tilladt at have tilgodehavender fra almindelig samhandel, forudsat det er et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Reglerne er komplekse og til tider ulogiske, hvorfor lovligheden bør undersøges, inden der ydes lån eller stilles sikkerhed.

Hvis der er tale om et ”ikke uvæsentligt forhold”, skal revisor oplyse det i påtegningen på årsrapporten.

Tilsvarende skal revisor indberette lovovertrædelsen til SØIK – Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, tidligere kendt som Bagmandspolitiet.

Tid til eftertanke

Indberetningen skal ske uanset beløbets størrelse, og uanset om lånet er tilbagebetalt. Dette gælder, hvor revisor foretager revision, udvidet gennemgang eller assistance til selskabet i forbindelse med opstilling af årsrapporten.

SØIK har offentliggjort, at der er modtaget 53.454 indberetninger i 2019, svarende til mere end en fordobling fra 2017, hvor der blev modtaget 24.911 indberetninger. Pengeinstitutterne står for mere end 75% af indberetningerne, og antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med hvidvask i pengeinstitutter, stiger kraftigt i disse år.

Bekæmpelse af hvidvask er en vigtig samfundsmæssig opgave, der bør prioriteres højt. Men når det er sagt, er der en stor del af de foretagne indberetninger, der ikke har noget med hvidvask at gøre. En samfundsmæssig prioritering kunne derfor være at se på, om ressourceforbruget står i rimeligt forhold til udkommet.

Det ændrer dog ikke ved, at virksomhederne skal være opmærksom på reglerne, ligesom de risikerer at blive anmeldt af rådgiverne uden at blive informeret. Et forhold, man som rådgiver også lige skal vænne sig til.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk