Sidste udkald for at undgå skærpet beskatning af hovedaktionærer

15. januar 2020

Sidste udkald for at undgå skærpet beskatning af hovedaktionærer

En skærpet beskatning ved salg af hovedaktionæraktier vil ramme ældre hovedaktionærer samt børn og børnebørn, der har overtaget aktier ved skattemæssig succession.

Ejertidsnedslaget afskaffes fra 1. februar 2020, hvilket medfører en merskat på 10,5% ved salg af hovedaktionæraktier. Den skærpede beskatning vil primært ramme ældre hovedaktionærer samt børn og børnebørn, der har overtaget aktier med skattemæssig succession.

Det kan derfor være relevant at sælge aktierne inden den 1. februar 2020 og derved realisere en skattepligtig aktieavance til den lave beskatning på 31,5%. Salget kan evt. ske til børn eller et nyt selskab, så familien bevarer ejerskabet.

Ejertidsnedslaget på hovedaktionæraktier

Beskatning af aktieavancer blev skærpet markant tilbage i 1993. For at sikre at den skærpede beskatning ikke skulle få tilbagevirkende kraft, blev der indført et ejertidsnedslag på op til 25% i avancen på hovedaktionæraktier, der var ejet dengang.

Nedslaget beregnes med 1% pr. år, den skattepligtige har ejet de pågældende aktier forud for udløbet af indkomståret 1998, og der gives således fuldt nedslag på 25% på aktier, der er erhvervet før 1974.

Hvis man har ret til det fulde nedslag på 25%, medfører det, at skatten af aktieavancen reelt nedsættes med 10,5% fra 42% (marginal sats for beskatning af aktieindkomst) til 31,5% (75% af 42%).

For at være omfattet af reglen om hovedaktionærer, skal man alene eller sammen med nærtstående personer og selskaber på et tidspunkt inden for de seneste fem år forud for den 18. maj 1993 have ejet 25% eller mere af aktiekapitalen eller rådet over mere end 50% af stemmeværdien.

Ved overdragelse af aktier med skattemæssig succession overføres ejertidsnedslaget fra de ældre hovedaktionærer til f.eks. børn og børnebørn. Den skærpede beskatning vil derfor også ramme yngre aktionærer, der har overtaget hovedaktionæraktier med skattemæssig succession.

Bortfald af ejertidsnedslaget

Som led i finanslovsaftalen for 2020 er det aftalt, at ejertidsnedslaget afskaffes, og nedslaget i den skattepligtige fortjeneste bortfalder ved afståelser 1. februar 2020 eller senere.

Bortfaldet medfører en merskat på op til 10,5% svarende til 105.000 kr. for hver 1 mio. kr. i aktieavance. Der kan være tale om en betydelig merskat for mange mindre og mellemstore virksomheder – ikke mindst for de pengetanksselskaber, som ikke kan generationsskiftes uden beskatning. En beskatning der vil blive væsentligt skærpet efter 1. februar 2020.

Sidste udkald

Aktionærer, der i dag er berettiget til ejertidsnedslag, bør overveje, om de skal afstå deres aktier i januar 2020 for dermed at sikre sig skattebesparelsen.

Overvejelsen kan også være relevant for aktionærer, som ønsker at hæve større udbyttebeløb på én gang for at undgå reduktion i folkepensionen. Her vil en afståelse med beskatning med ejertidsnedslag kunne være et fordelagtigt alternativ til udbytte.

Afståelsen kan f.eks. ske ved et skattepligtigt salg til et nystiftet holdingselskab og/eller til næste generation. Overvejelser bør dog følges op af konkrete beregninger, og det bør sikres, at der er likviditet til betaling af skatten.

En afståelse vil være særligt relevant for pengetanksselskaber, som ikke kan generationsskiftes uden beskatning, og hvor der må forventes et ejerskifte inden for en periode på 5-10 år.

Bortfald af ejertidsnedslaget er et eksempel på lovgivning med tilbagevirkende kraft, og den skærpede beskatning sker uden nogen overgangsordning. Desuden lægger finanslovsaftalen for 2020 op til, at gave og arveafgiftssatsen på 6% for virksomhedsandele forhøjes til 15%.

Den skærpede beskatning af generationsskifte medfører, at der stilles større krav til planlægningen og udførslen, såfremt opsparingerne skal bevares, og virksomhederne sikres. Ikke mindst når der sker skærpet beskatning med tilbagevirkende kraft.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk